Bảng chuyển đổi EUR sang VND

1 EUR = 25,867.11 VND

As of 1 min ago, 1 EUR 25,867.11 VND

Biểu đồ EUR/VND dưới đây cho phép bạn xem mối quan hệ
giữa hai loại tiền tệ trong lịch sử vài năm.

Bảng quy đổi tỷ giá

EUR VND

VND EUR

Các cặp chuyển đổi tỷ giá hối đoái phổ biến